انواع فرآیندهای ماشینکاری در دستگاه فرز

فرآیندهای ماشینکاری در انواع ماشینهای فرز عبارتند از :

دستگاه فرز افقی :

بغل تراشی – چرخ دنده تراشی – کف تراشی – شیار زنی – فرم تراشی

دستگاه فرز عمودی :

بغل تراشی – چرخ دنده تراشی – کف تراشی – شیار زنی – فرم تراشی – سوراخکاری – کله زنی – کره تراشی – پیشانی تراشی

دستگاه فرز یونیورسال :

بغل تراشی – چرخدنده تراشی – کف تراشی – شیار زنی – فرم تراشی – سوراخکاری – کله زنی – کره تراشی – پیشانی تراشی – شیب تراشی

معرفی فرآیندهای فرزکاری :

– بغل تراشی (Side Milling)

 عمل بغل تراشی (Side Milling) معمولاً با ماشين فرز افقی و با استفاده از تيغه فرز پولكی انجام مي گيرد. در اين روش تيغه فرز پولكی از پهلو قطعه كار را مي تراشد، تيغه فرز پولكي به كار گرفته شده داراي سه لبه برنده مي باشد.

بغل تراشي را مي توان با استفاده از دو تيغه فرز انجام داد به طوريكه تيغه فرزها داراي فاصله اي از يکديگر باشند . بغل تراشي با استفاده از دو تيغه فرز را استرادل (Straddle) مي گويند.

به دلیل احتمال برخورد قطعه كار با ميله فرزگير، بغل تراشی با تيغه فرز پولكي دامنه حركت محدودی دارد. براي اين فرايند از ابزار تيغه فرز انگشتی نيز مي توانيم استفاده كنيم.

 

-کف تراشی

 معمولاً قبل از شکل دهي به يک قطعه كار، سطوح آن را صاف و عاری از ناصافی مي كنند. براده برداري از سطوح بیرونی قطعه كار را کف تراشی می گويند. اين فرآيند مي تواند انواع ماشین فرز مانند ماشين فرز عمودی ، افقی و یا فرز یونیورسال صورت گيرد.

 

کف تراشی با دستگاه فرز افقی

همان گونه كه گفته شد با استفاده از ماشين فرز افقی مي توان سطوح قطعه را كفتراشی كرد. براي اين كار پيش نيازهايي را مي بايست فراهم كرد از جمله تنظيمات دستگاه و همچنین قطعه كار.

 

کف تراشی با دستگاه فرز عمودی

همان طور كه گفته شد , انجام عمليات كفتراشی علاوه بر ماشين فرز افقي با استفاده از ماشين فرز عمودي نيز امكان پذير است. ابزارهاي كف تراشي در ماشين فرز عمودي شامل ابزار كف تراش تيغچه دار و تيغه فرزهای انگشتی مي باشد.

در فرايند كف تراشي با استفاده از تيغه فرزهاي پيشانی تراش در ماشين های فرز عمودي، بايد دقت كنیم كه بيشترين حجم براده با لبه هاي محيطي تيغه فرز برداشته ميشود و لبه هاي كف تيغه فرز عموماً براده هاي كمي را برداشته و جهت تميز كاري سطح و دور کردن براده ها به كار ميروند.

 

 شیار تراشی

شیار، فرو رفتگي فرم داري اس ت كه عمدتاً جهت هدايت و اتصال قطعات بر روي هم ايجاد و استفاده مي شود. گاهي هم از شيار جهت اتصال و انتقال قدرت استفاده مي گردد. مانند شيار هزار خار بر روي محورها. در مكانيزم حركت خطي ,حركت دو قطعه بر روي هم بايستي توسط مسير فرم داري هدايت شود تا علاوه بر انتقال حركت، استحكام مسیر نيز تضمين گردد. اين حركت توسط شياری با شکلي مشخص كنترل مي شود، مانند حركت ساپورت عرضي ماشين تراش كه توسط شيار دم چلچله اي هدايت مي شود. از نظر اتصال نيز بعضي شيارها به دليل شکل خاصی که دارند داراي لبه هايي هستند كه از آن ها براي گير كردن يا اتصال استفاده مي گردد مانند شيارT شکل روي ميز ماشين هاي فرز كه جهت اتصال تجهيزات بستن قطعه بر روي ميز به كار مي رود. گاهي شيار جهت اتصال موقت به كار گرفته ميشود، مانند شیار جاي خار كه بر روي محورها ايجاد میگردد. در مواردي كه شيار به منظور سطوح راهنما ماشين به كار گرفته مي شود باید به گونه اي طراحي و شکل دهي شود كه علاوه بر هدايت و كنترل محموله خود وظيفه دفع نيروهاي وارده بر بستر ماشين را نيز به عهده گیرد مانند شيار هاي بستر ماشين تراش.

آشنايي با انواع شيارها و کاربرد آنها

همان طور که اشاره شد ايجاد شيارها به منظور دستيابي به اهدافي براي ساخت يك قطعه مي باشد. شکل هندسي شيار ،توانايي و خصوصيات خاصي به يك شيار مي دهد به طوريكه ميتوان گفت كاربرد خاصي را دارد. در ذيل به انواع شيارها و كاربرد آن ها مي پردازيم. آشنايي با كاربرد و نحوه استفاده شيار ها توانايي شما را در ساخت و ايجاد آن ها بالا مي برد.

  1.  اگر يك مسیر مستقيم را با مقطع مربع يا مستطيل شكل بر روي يك سطح به صورت فرورفتگي ايجاد كنيم فرو رفتگي حاصل، شيار راست گوشه ناميده مي شود. از شيار هاي راست گوشه در راهنماهاي تخت قطعات متحرك بر روي سطح راهنما استفاده ميكنند. همچنين نمونه بارز اين شيار را مي توان در شيار جاي خار بر روي محور هاي استوانه اي مشاهده كرد. شيارهاي راست گوشه بر سطح ميلگرد که در دو نوع باز و بسته ايجاد مي شوند معمولاً براي قرارگيري خارها استفاده مي شوند
  2. شيارهايV شكل نيز يكي ديگر از شيارهاي پركاربرد مي باشند. سطوح اين شيار بايستي داراي سطحي كاملاً صيقلي باشد چرا که با تماس دو قطعه در اين شيار اصطكاك به حداقل برسد لذا سطوح شيارهايV شكل را پس از توليد شابر و يا سنگ زنی مي کنند .شيار هاي V به دليل شکل هندسي كه دارند ميتوانند نيروهايي جانبي وارده را تحمل كرده و مانع خارج شدن قطعه از مسير شيار شوند و حركت بدون انحراف قطعه متحرك را امكان پذير مي سازند. شيارهايV را به طورV كامل نميسازند يعني انتهاي شيار را تيز ايجاد نمي كنند بلكه انتهاي شيار را تخت در نظر مي گيرند. بهترين زاويه داخلي براي اين شيار 90 درجه مي باشد .بارز ترين نمونه مورد استفاده اين نوع شيار در راهنماي ماشين تراش مي باشد .چنانچه پيرامون ميله گردي را با شيارهاي راست گوشه يا V شكل کم عمق فرزکاري کنيم يک هزار خاري ساخته ايم .از شيارهاي V شکل در ابعاد بزرگتر به عنوان تکيه گاه قطعات گرد استفاده مي گردد.
  3. شيارهايT نوع ديگري از شيار مي باشد كه به خاطر شکل لبه هايي كه دارد براي گير كردن لبه هاي سر پيچ جهت اتصال مناسب مي باشد. با ايجاد اين شيار بر روي ميز ماشينهاي فرز و دريل مي توان وسايل نگهدارنده را مانند گيره يا روبنده به ميز محكم بست. شکل مستطيل شكل قسمت پايين شيار مانع از چرخش گل پيچ در جاي خود مي گردد.

نكته حائز اهميت در ساخت اين نوع شيار ها ارتفاع لبهT شكل مي باشد كه بايستي به انداز هاي باشد كه تحمل فشار و نيروي وارده از طرف پيچ را داشته باشد. ارتفاع شيارهاي دم چلچله اي به دو صورت داخلي و خارجي بر روي قطعات ايجاد مي شود. حركت قطعه متحرك بر روي اين شيار دقيق تر از حالت هاي قبل صورت مي گيرد. به خاطر شکل شيار، درگيري دو قطعه با تضمين بالايي انجام مي شود به طوريكه انحراف از مسير در اين نوع غير ممكن است. در مكانيزم حركت خطي جهت هدايت صحيح حركت قطعات استفاده از اين شيار مرسوم است. نمونه شاخص اين شيار ساپورت عرضي دستگاه تراش مي باشد. جهت گرفتن لقي بين دو قطعه محرك و متحرك از قطعه اي منشوري بنام شمشيري استفاده م يگردد .زاويه شيار دم چلچله اي را معمولاً 60 درجه در نظر مي گيرند.

پیشانی تراشی (Face Milling) با دستگاه فرز

اگر سطوح جانبی قطعه كار را با ماشين فرز براده برداري كنيم می گوییم پيشاني تراشی (Face Milling) انجام داده ايم. در اين فرايند فرزكاری، سطح تراشيده شده موازي با ستون ماشين مي باشد. عمل پيشاني تراشي با ماشين فرزهاي عمودی و ماشين فرزهای خاص پيشاني تراشي انجام مي گيرد. اين فرآيند در ماشين فرز عمودی، مي تواند با استفاده از لبه هاي برنده محيطي تيغه فرزهاي انگشتي صورت گيرد و در ماشينهاي مخصوص پيشاني تراش با تيغه فرزهاي پيشانی تراش انجام مي شود. عمل پيشاني تراشي به خاطر وارد آمدن بار يكسان به سطح كار بسيار آرام و بي صدا انجام مي گيرد. توان براده برداري در اين روش در حدود 20 درصد بيشتر از روش غلطكي مي باشد. در ماشين فرز عمودی محور تيغه فرز بايد وضعيتي كاملاً عمود نسبت به سطح قطعه داشته باشد، در غير اين صورت سطح قطعه كار صاف تراشيده نمی شود. لازم به ذکر است که يکي از قابليت هاي ماشين فرز دروازه ای پيشانی تراشی است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *